Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verleende opdrachten, overeenkomsten (inclusief vervolgorders) van TBM Technisch Bureau H.A. Muller B.V. (hierna: “TBM”) en de uitvoering daarvan.

1.2 In deze voorwaarden wordt met “afnemer” aangeduid iedere (rechts)persoon die met Muller in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat, ook indien het meerdere (rechts)personen tegelijk zijn.

1.3 Tenzij in een specifiek geval uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wijst TBM toepassing van eigen voorwaarden van afnemer of andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Indien TBM en afnemer schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer overeenkomen, dan laat dit, voorzover deze algemene voorwaarden niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van afnemer, de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TBM onverlet.

1.5 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden TBM slechts voor zover deze afwijkingen door TBM schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard. Indien TBM en afnemer bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden zijn overeengekomen, kan afnemer zich daarop nimmer beroepen bij latere overeenkomsten tussen beide partijen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen iedere keer opnieuw schriftelijk uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand indien een door TBM uitgebrachte aanbieding en/of offerte door afnemer schriftelijk is aanvaard. TBM heeft het recht om een aanbieding en/of  offerte (ook na aanvaarding door afnemer) binnen een termijn van 7 dagen te herroepen.

2.3 Een door afnemer uitgebrachte opdracht bindt TBM pas nadat de opdracht door TBM schriftelijk is bevestigd.

2.4 Indien de afnemer niet binnen 7 dagen na verzending van de bevestiging door TBM schriftelijk de juistheid en volledigheid van de opdrachtbevestiging betwist, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Voor opdrachten, leveringen en diensten waarvoor noch een offerte, noch een opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur en/of afleverbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd en wordt deze factuur en/of afleverbon geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6 TBM houdt zich het recht voor om te allen tijde een kopie van een identiteitsbewijs van afnemer te verlangen.

Artikel 3 Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen TBM en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 Indien afnemer na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan TBM om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) condities deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

3.3 TBM is bevoegd om in geval van wijzigingen in de overeenkomst (van welke aard dan ook) de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, echter exclusief overige ingevolgde de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten en exclusief de verpakkings-, verladings-, vervoers- en verzekeringskosten.

4.2 In geval de overeenkomst bepaalt dat de prijs anders dan in Euro’s betaald moet worden, geldt de hoogste valutakoers op de datum van aanvaarding van de offerte door afnemer of de datum van aanvaarding van de opdracht door TBM. Indien evenwel de koers op de datum waarop betaald moet worden met meer dan 3% afwijkt van de koers op een van de voornoemde data, heeft TBM het recht om haar prijzen aan te passen aan de koers op de datum waarop moet worden betaald.

4.3 Indien de prijzen van grondstoffen, halffabrikaten, (hulp)materialen en onderdelen e.d. voor de verkochte zaken voor aflevering stijgen, is TBM gerechtigd de prijsverhoging aan afnemer door te berekenen.

4.4 Voor zover de prijsstijging die door TBM wordt doorberekend aan afnemer binnen een periode van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, heeft afnemer het recht de overeenkomst, binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling door TBM van die prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden. Dit geldt niet indien in- of uitvoerrechten en/of andere rechten, belastingen of heffingen die in verband met de verkochte zaken of grondstoffen of halffabrikaten verschuldigd zijn, worden verhoogd. In geval van voornoemde ontbinding is afnemer gehouden om de reeds door TBM in redelijkheid gemaakte kosten ter zake te vergoeden.

4.5 TBM is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten die gemoeid zijn met inschakeling van deze derden komen voor rekening van afnemer.

Artikel 5 Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient afnemer het gehele door haar verschuldigde bedrag of, ingeval van vooruitbetaling, het restant daarvan contant (bij aflevering) te betalen of middels storting of overmaking op een door TBM aangewezen bank- of girorekening binnen 15 dagen na factuurdatum aan TBM te voldoen. Indien de afnemer via de webshop een overeenkomt met TBM aangaat wordt deze pas in behandeling genomen als het gehele verschuldigde bedrag door middel van vooruitbetaling is voldaan.

5.2 TBM is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, om van afnemer te verlangen dat deze ter zake van een overeenkomst/opdracht vooruit betaald.

5.3 Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door haar (eventueel) verschuldigde rente zoals bedoeld in artikel 5.6 alsmede van de door TBM gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 5.7 en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.

5.4 Afnemer is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen of de koopprijs te verrekenen met enige tegenvordering die zij mocht hebben op TBM.

5.5 Indien afnemer met betaling van een (deel)levering in gebreke blijft, is TBM gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van TBM om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen TBM op dat moment te vorderen heeft en onverminderd het recht van TBM op schadevergoeding ter zake.

5.6 Indien afnemer enig door haar verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer is vanaf de vervaldag van de factuur rente verschuldigd op het niveau van Euribor plus 3%, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.

5.7 Eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door TBM worden gemaakt om de nakoming van de verplichtingen van afnemer af te dwingen komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van EUR 250 zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat, deurwaarder of incassobureau is ingesteld, ongeacht of afnemer daarvan op de hoogte is.

5.8 Bestaat afnemer uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon, dan zijn zij allen hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer.

5.9 Alle verplichtingen van afnemer jegens TBM zijn terstond opeisbaar in geval afnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, dan wel afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel failliet wordt verklaard, dan wel te hare laste beslag wordt gelegd.

Artikel 6 Levering

6.1 TBM heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken op de afgesproken datum en uur aan afnemer aan te bieden.

6.2 Overeengekomen dan wel opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft afnemer nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door haar of door derden geleden, tenzij er sprake is van grove schuld van TBM.

6.3 TBM zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan voldoen aan haar verplichtingen ter zake van de levertermijn, aan afnemer onverwijld mededeling doen, een en ander onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertermijn zal worden overschreden.

6.4 Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal zijn gesteld en deze schriftelijk uitdrukkelijk door TBM zijn aanvaard, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

6.5 Indien monsters/afbeeldingen/beschrijvingen zijn getoond of verstrekt dienen deze om een indruk te geven van het te leveren product. Deze monsters/afbeeldingen/beschrijvingen zijn niet bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit.

Artikel 7 Transport en risico

7.1 Transport van de te leveren zaken, ook die op naam van TBM worden getransporteerd, geschiedt voor rekening en risico van afnemer, zelfs indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

7.2 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door afnemer aan TBM is verstrekt, door TBM naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien afnemer ten aanzien van deze kosten heeft verklaard de meerprijs die daarmee gemoeid is, te zullen dragen.

7.3 Alle verschuldigde vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stationsopslag, bewakings- en inklaringskosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van afnemer, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4 Het transport wordt als regel door TBM verzekerd en de kosten daarvan worden aan afnemer in rekening gebracht.

Artikel 8 Retourzendingen

8.1 Indien afnemer de gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan TBM retourneert, zonder dat TBM zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is TBM gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan en ter beschikking van afnemer te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele klachten mag worden afgeleid.

8.2 Retourzendingen ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen.

8.3 De werkelijke kosten die voortvloeien uit of zijn gemaakt in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door TBM genomen maatregelen worden door TBM aan afnemer in rekening gebracht door een gespecificeerde opgave daarvan aan afnemer te verstrekken.

8.4 Ook retourzendingen reizen voor rekening en risico van afnemer.

8.5 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak, tenzij een zaak betreft die –onder andere- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van TBM tot aan het moment waarop alle vorderingen van TBM op afnemer zowel voortvloeiende uit de overeenkomst, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten door afnemer aan TBM zijn voldaan, ook indien voor betaling zekerheid gesteld is.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 5 omtrent betaling is gesteld, is TBM in geval afnemer in gebreke blijft met betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan afnemer geleverde zaken terug te nemen. Afnemer geeft TBM, dan wel de door TBM aangewezen vertegenwoordigers, toestemming haar bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen etc. met dat doel te betreden. De aan de terugname verbonden kosten zullen afnemer in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

9.3 Afnemer zal de geleverde zaken niet bezwaren, verwerken of vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van haar bedrijf. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht TBM vooraf hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

9.4 Ter zake van vorderingen die (wellicht) niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen, behoudt TBM zich het recht voor tot het vestigen van een stil pandrecht op de verkochte en geleverde zaken. Afnemer verklaart op eerste verzoek van TBM aan de vestiging van een dergelijk stilpandrecht ten behoeve van TBM mee te werken.

Artikel 10 Garanties

10.1 TBM staat ervoor in dat de door haar verkochte en geleverde zaken voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en veiligheidseisen, en dat zij toegelaten zijn op de Nederlandse markt, althans in Nederland verhandeld mogen worden.

10.2 Met inachtneming van het hierna gestelde staat TBM in voor deugdelijkheid en de kwaliteit van door haar geleverde zaken, in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken, waarvan afnemer bewijst, dat zij zijn ontstaan binnen een termijn van één jaar ofwel binnen de termijn die door TBM uitdrukkelijk schriftelijk als garantietermijn voor de betreffende zaak is aangegeven, zal TBM, ter hare keuze, gebrekkige zaken binnen de garantietermijn kosteloos herstellen, dan wel de betreffende zaken vervangen.

10.3 Het in artikel 10.2 bepaalde geldt slechts voor zover op de door TBM geleverde zaken garantie wordt gegeven door de desbetreffende fabrikant, importeur c.q. leverancier, en deze garantie jegens TBM wordt nagekomen.

10.4 De garantie geldt niet ten aanzien van zaken welke TBM uitdrukkelijk voor de toepasselijkheid van de garantie heeft uitgezonderd, noch voor zaken welke bestaan uit restanten of speciale partijen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op en kunnen slechts, binnen de in dit artikel omschreven termijnen, schriftelijk ter kennis van TBM worden gebracht.

11.2 Afnemer dient bij de inontvangstneming van de zaken te controleren of de zaken met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemmen.

11.3 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of beschadigingen, waaronder in ieder geval gerekend worden manco’s, gewichten of, aantallen, moeten binnen één week na de in ontvangstneming van de zaken aan TBM schriftelijk worden medegedeeld. Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen 14 dagen nadat afnemer het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken aan TBM ter kennis zijn gebracht. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan TBM te worden medegedeeld.

11.4 Afnemer is niet gerechtigd zaken waarover zij klaagt zonder schriftelijke toestemming van TBM terug te zenden.

11.5 Afnemer dient TBM in staat te stellen de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de klacht gegrond is, zal TBM naar eigen keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken kosteloos vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij de geleverde zaak kosteloos herstellen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van TBM of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid van TBM beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking hebben.

Artikel 13 Links Internetsites

13.1 Het is mogelijk dat TBM op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TBM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 14 Ontbinding/beëindiging

14.1 Indien afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, is TBM gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer.

14.2 Indien afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest, door overlijden, afnemer nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan te voldoen, enige uit kracht van de wet of de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, overgaat tot overdracht van haar bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar vennootschap in een op te richten dan wel reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, is TBM tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling vereist is te ontbinden.

14.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2 heeft TBM het recht op vergoeding door afnemer van door haar geleden schade, kosten, rente e.d.

Artikel 15 Overmacht

15.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke TBM of haar toeleveranciers door overmacht verhinderd zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Aan verhinderd wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

15.2 Van overmacht aan de zijde van TBM is sprake, indien TBM na het sluiten van een overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van TBM als bij derden, van wie TBM de benodigde materialen op grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van TBM ontstaan.

15.3 Indien de periode van overmacht 30 dagen heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (het restant van) de overeenkomst schriftelijk te
ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.

Artikel 16 Vergunningen

16.1 TBM heeft het recht om, alvorens tot levering over te gaan, zich ervan te overtuigen dat afnemer gerechtigd en bevoegd is om de zaken aan te schaffen (over de vereiste vergunningen e.d. beschikt). TBM is bevoegd hiertoe de vergunningen van afnemer ter zake in te zien.

16.2 Indien TBM van oordeel is dat afnemer niet aan alle vereisten of voorschriften heeft voldaan, is TBM bevoegd de opdracht te weigeren of reeds gesloten overeenkomst alsnog te ontbinden, zonder dat afnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding ter zake van door haar als gevolg daarvan geleden schade. Afnemer is gehouden de door TBM reeds gemaakte kosten en anderszins geleden schade te vergoeden.

Artikel 17 Conversie

17.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling(en) tre(e)d(t)(en) als dan (een) bepaling(en) in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1 Op de overeenkomst, de offerte en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen TBM en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding en daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem of, zulks naar keuze van TBM, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van afnemer.

18.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation of bindend advies.

Algemene voorwaarden TBM Technisch Bureau H.A. Muller B.V. gedateerd november 2009